நாட்டு மருத்துவம்
டாக்டர் சக்தி சுப்பிரமணி ஒரு உலகறிந்த சித்த மருத்துவர், மேலும் ஒரு மருத்துவ ஜோதிடர். இவர் ஜோதிடத்தை ஆராய்ந்து, அவரவர் நோயை அறிந்து, அது எப்போது வந்தது? எந்தக் காலத்தில் அது விலகிப் போவது? அது எந்த பகுதியை பாதிக்கிறது? அதற்கு என்ன பரிகாரம்? என்ன மருத்துவம் வேண்டும்? என தெரிந்து மருத்துவம் செய்பவர்.
கடந்த 40 ஆண்டுகளாக அவர் ஜோதிடத்தின் துணை கொண்டு மருத்துவத்தை சிறப்பாக வெற்றிகரமாக தீராத நோய்களுக்கும் தீர்வு தரும் வகையில் மருத்துவ ஜோதிடம் என்ற பெயரில் ஜோதிட ஆய்வு செய்த பின் நோய்களுக்கான எளிய பரிகாரங்களையும் பாதுகாப்பான மருத்துவத்தையும் செய்துவருகிறார்.
வீடியோ
புத்தகம்